Cargo flight information

The Kansai International Airport is linked to 91 cities in 25 countries.

About the Kansai Airport and Kansai International Airport Europe East Asia America South East/South Asia Oceania/Micronesia Middle East/Africa

Europe East Asia America South East/South Asia Oceania/Micronesia Middle East/Africa

Strong in Asia and China

Approximately 88% of all flights are routes in Asia. Of these, 57% of the flights are routes to China. The airport has robust routes to all points in Asia and China.

* Based on Actual Results

<Routes to cities in Asia> 62 cities

Asia/69%(630 flights/week) China/27%(252 flights/week) others 31%

Seoul, Busan, Jeju, Daegu, Beijing, Shanghai, Qingdao, Dalian, Guangzhou, Shenyang, Xiamen, Kunming, Yudai *, Nanjing, Tianjin, Xi'an, Fuzhou, Hangzhou, Jinan, Shenzhen, Harbin, Urumqi, Chengdu, Zhengzhou, Wuxi, Chongqing, Wuhan, Guiyang, Changsha, Ningbo, Nantong, Yangzhou, Luoyang, Haikou, Taiyuan, Hefei, Nanchang, Lanzhou, Lianyungang *, Wenzhou, Changzhou, Yiwu, Hong Kong, Macau, Taipei, Kaohsiung, Tainan, Manila, Cebu, Clark *, Ho Chi Minh, Hanoi, Danang, Bangkok, Kuala Lumpur, Penang, Singapore, Denpasar, Jakarta, Delhi *, Mumbai *, Kathmandu

* Waypoint

Cargo flights late at night and early in the morning!

Late-night/Early-morning cargo flights 33% (49.5 flights/week) other 67% (102.5 flights/week)

The rate of late-night/early-morning flights (23:00 - 5:59) is approximately 32% by utilizing the benefits of 24-hour operations at the Kansai International Airport.

* Based on Actual Results

<Main destinations during late-night/early-morning time frame>
Memphis, Shanghai, Anchorage, Taipei, Guangzhou, Baku, and others

Late-night/early-morning rate

Late-night/early-morning discount rates will apply to regular flights landing between 1:00 - 5:59!!
A 50% discount will be applied to the landing weight of regular flights landing in the late-night/early-morning time frame (1:00 AM - 5:59 AM).

*Target: Regular flights

50-ton total late-night arrival weight (50 tons) 25 ton discount target (50 ton x 50%)
(Ex)